Algemene voorwaarden

Artikel 1

De bestelling moet betaald worden binnen de medegeven vervaldatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan minimum 10% per overschreven dag.

Onze bestellingen zijn contant betaalbaar, enkel in de zaak.
Voor alle online bestellingen is een directe bankoverschrijving verplicht, zonder uitzonderingen.

Artikel 2   

Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze verkoops- & algemene voorwaarden door de klant, alsook onze disclaimer & privacy policy (GDPR), allen terug te vinden op onze website of via onze contactpersonen geregistreerd op het bedrijf.

Artikel 3

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend andere reden voorschrijft.

Ingeval de klant een consument is, zijn bij procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet anders voorschrijft.

Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering.

Artikel 4

REPA, de klant en andere betrokkene partijen verbinden zich tot geheimhouding van de informatie over de productie-, organisatie- en werkmethodes en andere informatie die zij in het kader van de onderhandelingen en de uitvoering van de overeenkomst vernemen. Zij verbinden zich ertoe de verkregen persoonlijke informatie niet zonder schriftelijke toelating van de andere partij te zullen verspreiden.

Artikel 5

In de gevallen waarin de Wet van 01.09.2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstneming of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan de verkoper.

Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek vastgesteld heeft, dit alles op straffe van verval.

(Enkel bij de verkoop van goederen)

Artikel 6

Wij zijn op ons beurt de klant verschuldigd alle mogelijke en gevraagde bestellingen te leveren. Indien deze echter binnen onze mogelijkheden vallen.

De opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief.  Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7

De bestelling kan altijd kosteloos worden verbroken indien beide partijen hiermee instemmen. Deze dienen dan schriftelijk te bevestigen om misverstanden te vermijden.

Wanneer REPA, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft REPA het recht om de bestelling te annuleren door eenvoudige betekening aan de klant van de reden die de uitvoering verhindert. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding.

Artikel 8                                                  

Vermelde gegevens in dit document vallen onder de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt ter handeling tussen personen vermeld in dit document. Doorspelen aan verdere instanties kan onderling worden besproken. Elke inbreuk dient gemeld te worden aan bevoegde instanties.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: renaat.pattyn@telenet.be;
– aangetekende brief via post te versturen naar gekend adres
– elke andere vorm van communicatie (ten voorbeeld: sociale media) wordt niet aanvaard

Artikel 9

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een schadevergoeding verschuldigd van minimum 60% van het totaalbedrag van de bestelling.

Bij levering aan huis gelden deze voorwaarden ook onherroepelijk.

Artikel 10

REPA is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De aansprakelijkheid van REPA blijft in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de bestelling zoals opgenomen in de overeenkomst. De klant vrijwaart REPA voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. REPA is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden.

Klachten over de geleverde diensten en producten dienen binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan REPA. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.

De aangestelde van REPA zijn uitsluitend in haar dienst. Bijgevolg verbindt de klant zich ertoe geen beroep te doen op de persoonlijke diensten in eigen naam en voor eigen rekening van aangestelde van REPA.

Artikel 11

Wij leveren enkel onze diensten online & ter plaatse binnen onze vastgelegde openingsuren weergegeven op onze website, in de zaak of via andere documenten.

Voor online bestellingen ‘met afhaling’ geldt de afspraak dat enkel wij de klant inlichting wanneer zijn bestelling klaar is en kan worden afgehaald. Uitzonderingen op deze regel worden niet toegestaan tenzij anders overeengekomen in bijgevoegde overeenkomsten.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk en kunnen alsook niet in gebreke worden gesteld voor foutieve informatie of verwerking door de gebruikte (software) toepassingen.

Onze openingsuren kunnen variëren doorheen het jaar. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet in gebreke gesteld worden indien er bestellingen buiten onze voorop vastgelegde openings- en service voor doet.

Artikel 12

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen REPA en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van REPA.